OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE SPOLEČNOSTI OFFICITY S.R.O. PLATNÉ OD 1. 1. 2018

Termíny dodání: 
Kancelářský nábytek: 3-5 týdnů
Sedací nábytek: 4-5 týdnů
Osvětlení - 4-5 týdnů
Dělící příčky - 7-8 týdnů
Atypické výrobky - dle náročnosti na výrobu: 4-7 týdnů

Přesný termín bude potvrzen po potvrzení objednávky.  

Platební podmínky:

Záloha při objednání 70 % splatná do 7 dnů od objednání, doplatek 30% splatný po dodání zboží. Platební podmínky je možno měnit pouze písemnou dohodou. V případě prodlení s úhradou zálohy se o dobu prodlení posouvá termín dodání. V případě  prodlení s úhradou doplatku bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % ze smluvní ceny.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

CZK Účet  107-6961630287/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího")

EUR Účet 107-7080890227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího")

b) V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: OFFICITY s.r.o., Fr. Ondříčka 52, České Budějovice 370 11

Doprava a montáž objednaného zboží:

Doprava a montáž může být součástí objednávky - vždy upřesněno v objednávce. Likvidace odpadů je v případě montáže vždy v ceně.

V případě vlastní montáže je kupující povinen zajistit vykládku zboží a její následný výnos do svých prostor.

V případě vlastní dopravy musejí být prodejci oznámeny informace o nakládce zboží - SPZ automobilu, jméno řidiče, datum nakládky, název přepravní společnosti. Dodavatel - prodejce neručí za vady způsobené vlastní přepravou.

Termíny dopravy a montáže jsou odběratelem a prodejce písemně potvrzeny.

Prodejce si vyhrazuje právo na volbu přepravní společnosti.

Koordinační činnost není zahrnuta v ceně.

Záruční lhůta:

60 měsíců od předání zboží (vystavení doplatkové faktury) na zboží The Quadrifoglio Group (značky Quadrifoglio, Officity, Karboxx, Nyx by Karboxx, Offiist) a to pouze při dodržení záručních podmínek a manuálů.

24 měsíců od předání na ostatní zboží jiných výrobců

Každá reklamace musí být uplatněna písemně s uvedením čísla objednávky, čísla doplatkové faktury (faktury - daňového dokladu), kódu / popisu výrobku, popisu vady a fotografie poškozeného zboží. Reklamace může být uplatněna výhradně na emailu officity@officity.cz.

Záruční lhůta se nevztahuje na světelné zdroje, baterie, elektronické vybavení svítidel.

Slevy uvedené v této nabídce jsou platné jako celek. V případě zájmu pouze o vybrané položky budou slevy aktualizovány.

Cenová nabídka vychází z předané poptávky a předaných podkladů. Zhotovitel nenese odpovědnost za informace a skutečnosti, které mu nebyly před zhotovením nabídky sděleny.

Objednatel / kupující je povinen  zajistit stavební připravenost  pro realizaci díla / dodávky .  V případě, že není stavební připravenost zajištěna, je dodavatel oprávněn pozastavit své plnění do doby, dokud nebude stavební připravenost řádně zajištěna.

Případný poplatek za zřízení staveniště bude připočten k ceně dle této cenové nabídky.

Zboží na objednávku a na které byla zaplacena záloha, není možno vrátit.

Platnost cenových nabídek je: 60 dnů.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE SPOLEČNOSTI OFFICITY S.R.O. PLATNÉ OD 1. 1. 2018

 Poskytnutá záruka trvá a zákazník může nároky z poskytnuté záruky uplatnit pouze v případě soustavného dodržování záručních manuálů pro jednotlivé komodity a těchto záručních podmínek:

Při užívání dodaných výrobků musí být plněny pokyny a respektovány platné technické normy a dále doporučení uvedená v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a další předané dokumentaci.

Jsou řádně, včas a odborně prováděny všechny servisní prohlídky podle předepsaného rozsahu a intervalů, a to výhradně autorizovanými techniky dodavatele.

Závady, které byly zjištěny při pravidelných servisních prohlídkách, nechá zákazník odstranit v nejkratší možné době.

Při opravách budou použity výhradně součástky doporučené dodavatelem.

Veškeré vady či poškození v záruční době zákazník bez zbytečného odkladu oznámí dodavateli.

Záruka se nevztahuje a dodavatel neodpovídá za vady a poškození:

způsobené nevhodným zacházením, neodbornou či nedostatečnou údržbou

způsobené neschválenými úpravami výrobku (konstrukce, zapojení atd.)

na zboží, které bylo atypicky upraveno na přání investora - odvěratele

vzniklé vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením (včetně např. poškození povrchové úpravy poškrábáním, vrypy, působením žíravin apod., poškození laku způsobené nesprávnou údržbou a ošetřováním včetně použití agresivních či nevhodných čisticích prostředků, leštěnek apod.)

způsobené násilným překonáním zamykacích dílů nebo vzniklé v souvislosti s ním

způsobená havárií nebo živelní pohromou (požár, zaplavení apod.)

způsobené používáním v podmínkách, které neodpovídají podmínkám stanoveným dodavatelem (např. přetížení polic či výsuvů, instalace výrobku v nevhodném prostředí – i krátkodobě apod.)

vzniklé nerespektováním pokynů uvedených v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a další předané literatuře

na změny povrchu (barvy, odstínu, struktury) způsobené slunečním svitem

na vady způsobené korozí, způsobenou umístěním výrobků v nevhodných prostorách (např. v exteriéru, ve vlhkém či agresivním prostředí atd.)

na vady nebo poškození, které byly důvodem pro snížení ceny v okamžiku zakoupení výrobku či nabízení výrobku za sníženou cenu

na drobné rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými výrobci světelných zdrojů (jedná-li se o tentýž typ světelného zdroje či jeho adekvátní náhradu) nebo z důvodu různého stáří jednotlivých světelných zdrojů

na vady vyplývající z technických vlastností použitých přírodních materiálů:

Změny povrchové kresby u dřevěné konstrukce či jejích charakteristických vlastností, změna barvy nebo rýhy vzniklé přirozeným způsobem v důsledku stárnutí materiálu;

Rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými komponenty nábytku, nepodstatné posuny symetrie mezi dřevěnými letokruhy a přírodní vměstky, jako jsou: skvrny, body, zdravé suky, atd., které jsou důsledkem přírodní povahy materiálu;

Barvy textilií jsou nevýznamně rozdílné v porovnání s barvami vzorkových ústřižků a vzorků. Takové mírné rozdíly mohou být způsobeny použitím materiálů z jiných šarží;

Vrypy, škrábance, puchýře a jiné vady skleněných vrchních desek, které nejsou vidět ze vzdálenosti 1 m při pohledu pod úhlem 60 stupňů. Sklo bude posuzováno v rozptýleném denním světle (intenzita přibližně 5000 lux), proti jednotnému pozadí a prostým okem;

Nestejnoměrnosti a přirozené vlastnosti kůže:

Specifický pach kůže, který může být intenzivní, pokud je mnoho kožených produktů shromážděno v malém a uzavřeném prostoru;

Kůže změnila svůj vzhled (tedy změnila barvu nebo se objevily skvrny, změna barvy materiálu) následkem kontaktu s jinými materiály s nedokonale fixovanou barvou. Migrace barviva do vnitřní struktury kůže je přirozeným jevem tohoto materiálu a může vést k nevratným efektům, jako jsou skvrny a změny barvy.

Vady musí být uplatněny písemně včetně přesné specifikace výrobku, popisu vady, čísla faktury, čísla objednávky a fotografie poškozeného zboží na zákaznické oddělení OFFICITY s.r.o., officity@officity.cz nebo na tel. +420 608 222 654.

 

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI OFFICITY s.r.o. PLATNÉ OD 1. 1. 2018

Zhotovitel odpovídá za technickou specifikaci a správnost a kompletnost plnění. Současně zhotovitel prohlašuje, že ocenil veškeré položky dle projektu, specifikací a zadání, včetně položek, které nejsou v zadání výslovně uvedeny, ale jsou pro funkčnost plnění jako celku potřebné, a počítá s provedením plnění “na klíč”.


Součástí plnění je dle přání zhotovení realizační dokumentace, doprava, montáž a součinnost při předání plnění


Součástí plnění jsou dle přání veškeré doklady potřebné pro převzetí, kolaudaci a užívání plnění, zejména certifikáty, atesty, revize, protokoly o zkouškách, prohlášení o shodě, dokumentace skutečného provedení, technické listy, návody na obsluhu a údržbu, plnění atd.

Součástí realizace plnění je aktivní součinnost zhotovitele po celou dobu realizace plnění včetně účasti na koordinačních schůzkách a kontrolních dnech dle instrukcí objednatele.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho pokyn vzorky materiálů, povrchů, výrobků a provedení, které hodlá použít.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů. Zhotovitel nesmí při plnění této objednávky využívat nelegální práce. Za každé porušení tohoto ustanovení může objednatel zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. V případě že by při provádění díla zhotovitel či subdodavatelé porušili právní předpisy a v důsledku toho by vůči objednateli byly uplatněny veřejnoprávní sankce, zavazuje se zhotovitel tyto sankce Objednateli uhradit a uhradit mu i další vzniklou škodu.

Zhotovitel se seznámil s místem plnění, projektovou dokumentací a všemi zadávacími podklady pro realizaci bezvadného plnění do daného prostoru.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši min 1.000.000Kč

Zhotovitel se zavazuje uhradit škodu způsobenou objednateli neplněním svých povinností v souvislosti s touto objednávkou.

Zhotovitel je povinen odstranit na svůj náklad veškerý odpad související s prováděním plnění a udržovat místo plnění uklizené. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit úklid a likvidaci odpadu na náklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dokončené plnění či jeho část zabezpečit a ochránit proti poškození až do převzetí plnění objednatelem.

Plnění musí být provedeno v prvotřídní kvalitě a v souladu s projektovou dokumentací, touto objednávkou včetně příloh a platnými normami ČSN

Nárok na zaplacení ceny za plnění vzniká provedením plnění bez vad a nedodělků. Za vadu se považuje mimo jiné i nesoulad s projektovou dokumentací či nepředložení dokladů potřebných k předání a užívání plnění.

Veškeré náklady na provedení plnění včetně materiálu, dopravy, přesunu hmot, zařízení staveniště a dalších zařízení potřebných pro provedení plnění, jsou zahrnuty v ceně plnění

Placení proběhne na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu se zákonem 235/2004/Sb. Přílohou každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Nebude-li faktura soupis provedených prací schválený objednatelem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a nevzniká nárok na její zaplacení. Soupis provedených prací zašle zhotovitel objednateli e-mailem. Objednatel se k soupisu provedených prací vyjádří nejpozději do 14 dnů. Vícepráce budou fakturovány vždy samostatnou fakturou se samostatným soupisem provedených prací.

V případě, že plnění nebude provedeno v plném rozsahu dle této objednávky, bude cena plnění snížena odpočtem ceny neprovedených položek, nebude-li objednatel trvat na provedení těchto položek.

K převzetí plnění musí zhotovitel vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. O předání a převzetí plnění musí být sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami.

Objednatel si vyhrazuje nepřevzít plnění v případě, že plnění či jeho část bude vykazovat vady bránící užívání

Za vady z převzetí plnění se považují i vady, které objednatel uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je u něj uplatnil jeho odběratel (vyšší objednatel / investor).

Smluvními pokutami není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody

Vlastnictví přechází na objednatele instalací plnění či jeho části v místě plnění.

Záruční doba je 60 nebo 24 měsíců od předání, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Zboží, na které byla uhrazena záloha není možné vrátit. Zboží, které společnost OFFICITY s.r.o. nabízí je atypické a vyrábí se na míru, dle přání zákazníka. V případě, že odběratel trvá na vrácení zboží, musí být podaná písemná žádost s uvedením důvodů, proč chce zboží vrátit. Společnosti OFFICITY s.r.o. může toto zboží nabídnou na svém e-shopu Online Facebook shopu. V případě, že se zboží prodá, budou zákazníkovi vráceny peníze v plném rozsahu objednávky. Odběratel je nucen uhradit celou částku uvedenou na faktuře.

Zahájením plnění dle této objednávky dodavatel potvrzuje svůj souhlas s těmito všeobecnými nákupními podmínkami objednatele.

 

V Českých Budějovicích dne 1. 1. 2018

 Renata Votavová
Jednatelka společnosti

 

© Copyright 2016 OFFICITY s.r.o. 
Bez písemného svolení společnosti OFFICITY s.r.o. je publikování nebo šíření obsahu tohoto webu přísně zakázáno. 
Webdesign by LeWest.cz