OBCHODNÍ PODMÍNKY pro dodávku zboží a provedení díla, platné od 1. 1. 2020

 

Obsah:

Úvodní ustanovení
Předmět dodávky Dodavatele
Cena
Platební podmínky
Místo provádění díla a dodání zboží
Čas plnění
Stavební deník
Připravenost místa k provádění díla
Provádění díla
Dokončení a předání díla, dodání zboží
Kvalita plnění, záruka za jakost, reklamace, nároky z vad
Smluvní pokuty
Společná ustanovení
Závěrečná ustanovení

 

 

Úvodní ustanovení

 

1.1 Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi společností OFFICITY s.r.o., IČ: 02732599, DIČ: CZ 02732599, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 799/48, PSČ 110 00 (dále také jen „Dodavatel“ nebo „OFFICITY“) a subjektem, který s Dodavatelem uzavírá smlouvu (dále také jen „Odběratel“ nebo „Zákazník“), pokud podle uzavírané smlouvy je předmětem těchto vztahů dodání zboží Dodavatelem Odběrateli nebo provedení díla Dodavatelem pro Odběratele (dále také jen „Smlouva“) a Smlouva odkazuje na tyto Podmínky. Smlouva nemusí být uzavřena písemně, ale je možné i např. emailové, ústní či jiné uzavření Smlouvy.

1.2 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, která na užití těchto Podmínek odkazuje, a to i tehdy, pokud Podmínky nejsou ke Smlouvě fyzicky připojeny.

1.3 Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními Podmínek. Práva a povinnosti Smlouvou nebo Podmínkami zvláště neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). To platí i v případě, že by zde byl mezinárodní prvek (i pokud by měl např. Odběratel bydliště nebo sídlo na území jiného státu než České republiky, apod.). Je-li Odběratelem spotřebitel, pak se vztahy stran řídí taktéž zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

1.4 Aktuální platné znění Podmínek je publikováno na webových stránkách Dodavatele (www.officity.cz) a je k dispozici na prodejnách Dodavatele v tištěné podobě. V případě pochybností je závazné znění, které bylo aktuální v den uzavření Smlouvy, ledaže by ke Smlouvě bylo připojeno znění dřívější.

1.5 Odběratel potvrzuje, že měl ještě před uzavřením Smlouvy možnost pro svou potřebu uložit tyto Podmínky v elektronické podobě z internetových stránek Dodavatele www.officity.cz.

 

Předmět dodávky Dodavatele

 

2.1 Předmět dodávky Dodavatele je sjednán ve Smlouvě. Ustanovení bodů 2.2 až 2.7 těchto Podmínek se týká provedení díla (smlouva o dílo). Ustanovení bodů 2.8 až 2.9 těchto Podmínek se týká prodeje zboží (kupní smlouva).

 

2.2 V případě smlouvy o dílo se Dodavatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Odběratele dílo a Odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Předmět díla je sjednán ve Smlouvě.

2.4 V případě, že je dílo vymezeno projektovou dokumentací dodanou odběratelem (nebo pokud je projektová dokumentace dodaná odběratelem pro provedení díla z jiného důvodu podstatná), pak Odběratel odpovídá za to, že projektová dokumentace jím dodaná byla vyhotovena k tomu odborně způsobilou osobou, že dílo je možné dle projektové dokumentace provést a že projektová dokumentace odpovídá požadavkům technických norem, funkčnosti a bezpečnosti Díla. Dodavatel není povinen k přezkumu vhodnosti ani správnosti projektové dokumentace. Dodavatel je oprávněn, nikoli však povinen, upozornit Odběratele na případně v budoucnu zjištěné nedostatky projektové dokumentace. Dodavatel je rovněž oprávněn, nikoli však povinen, provádění díla přerušit v případě, že zjistí nevhodnost projektové dokumentace, její rozpor s technickými normami či požadavky na funkčnost a/nebo bezpečnost díla a to do doby zjednání nápravy projektové dokumentace Odběratelem. V případě rozporů či nejasností v projektové dokumentaci je Dodavatel oprávněn (nikoliv však povinen) určit způsob realizace.

2.5 Odběratel konstatuje a Dodavatele ujišťuje, že zajistil splnění veškerých právních předpokladů nutných pro provádění díla a tedy zejména, že provádění díla nebrání žádné majetkoprávní překážky, že byla vydána veškerá povolení i souhlasy (veřejnoprávní i jiné) k provádění díla potřebné a že neexistuje žádná okolnost, která by provádění díla mohla jakkoli omezit či zmařit, když za splnění veškerých těchto skutečností odpovídá Odběratel. Předpoklady dle předchozí věty budou dle konstatování Odběratele zachovány na jeho odpovědnost rovněž po celou dobu provádění díla. Dodavatel nenese zodpovědnost za vydání, správnost ani úplnost stavebních ani jiných povolení ani souhlasů a rovněž nenese zodpovědnost za soulad stavebních ani jiných povolení či souhlasů se sjednaným předmětem díla.

2.5 V případě, že Smlouva ohledně vymezení předmětu díla odkazuje na více z následujících dokumentů, pak se v případě jejich rozporu primárně aplikují následující dokumenty (pokud na ně Smlouva odkazuje): (i) nejprve nabídka Dodavatele, (ii) poté projektová dokumentace dodaná Odběratelem a (iii) poté pravomocné stavební povolení, pokud bylo vydáno před tím než Dodavatel učinil právní jednání, na základě kterého Smlouva vznikla.

2.6 Odběratel odpovídá za poskytnutí souhlasu vlastníka stavby, na níž je dílo prováděno, s realizací díla podle Smlouvy v případě, že Odběratel je osobou odlišnou od vlastníka takové stavby.

2.7 Dodavatel je oprávněn použít i jiné značky výrobků, než které byly dohodnuty, pokud tato výměna nebude mít vliv na bezvadnost a funkčnost díla.

 

2.8 V případě kupní smlouvy se Dodavatel zavazuje, že Odběrateli odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Odběratel se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Dodavateli kupní cenu.

2.9 Věc, která je předmětem koupě, je vymezena ve Smlouvě.

 

Cena

 

3.1 Ustanovení bodů 3.2 až 3.6 těchto Podmínek se týká ceny díla. Ustanovení bodu 3.7 těchto Podmínek se týká kupní ceny zboží.

 

3.2 Je-li předmětem Smlouvy provedení díla, je cena díla sjednána ve Smlouvě. Cena díla může být ve Smlouvě stanovena pevnou částkou nebo odkazem na rozpočet (který je součástí Smlouvy nebo byl Odběrateli sdělen Dodavatelem do uzavření Smlouvy) nebo jiným způsobem. V případě absence ujednání o ceně díla ve Smlouvě (či v případě neplatnosti či neurčitosti sjednání ceny díla ve Smlouvě) může být cena díla určena dle zákona (zejména § 3586 odst. 3 OZ).

3.3 Je-li cena díla stanovena na základě rozpočtu, jedná se (pokud není ve Smlouvě výslovně sjednáno něco jiného) o nezávazný a neúplný rozpočet. Zdůrazňuje se přitom, že ustanovení bodu 3.4 a 3.5 těchto Podmínek mají přednost před ustanoveními OZ, a to zejména před ustanoveními §§ 3630 až 3633 OZ. Z opatrnosti se ještě výslovně v plném rozsahu vylučuje použití § 3633 odst. 2 a 3 OZ.

3.4 Dodavatel má také vždy nárok na to, aby mu Odběratel v plném rozsahu uhradil veškeré práce provedené nad Smlouvou původně sjednaný rozsah díla, a to ať byly či nebyly takové práce (provedené nad Smlouvou původně sjednaný rozsah díla) realizovány na základě změny uzavřené Smlouvy.

Odběratel je v takovém případě povinen Dodavateli uhradit (nebude-li mezi Dodavatelem a Odběratelem sjednána cena jiná) ohledně takových prací (provedených nad Smlouvou původně sjednaný rozsah díla) jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, který je součástí Smlouvy, částky dle takového rozpočtu a v ostatních případech obvyklou cenu takových prací provedených nad Smlouvou původně sjednaný rozsah díla. Pokud by nebylo možné obvyklou cenu prací způsobem dle věty předcházející určit (tj. pokud by nebylo možné určit obvyklou cenu prací a ani by nebyla mezi Dodavatelem a Odběratelem sjednána cena jiná) je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, když odstoupením se pak celá Smlouva ruší, a to v tomto případě od počátku (s účinky ex tunc).

Dodavatel však nemá nárok na to, aby mu byly podle bodu 3.4 těchto Podmínek uhrazeny vícepráce provedené proti vůli Odběratele (a to s výjimkou těch, které byly nutné k úspěšnému dokončení díla).

3.5 Dodavatel má (podle bodu 3.5 těchto Podmínek) nárok na úhradu zvýšených nákladů na provedení díla za situace, kdy bude skutečné provedení předmětu díla oproti rozpočtu Dodavatele vyžadovat zvýšení množství prací či materiálu či vyšší kvalitu materiálu, a to pokud bude nutnost zvýšených nákladů na provedení díla způsobena nově zjištěnými skutečnostmi (např. zjištěná změna výměr oproti projektové dokumentaci) nebo Dodavatelem nezaviněnou změnou podmínek realizace díla či jinou Dodavatelem nezaviněnou změnou. Odběratel je v takovém případě povinen Dodavateli uhradit (nebude-li mezi Dodavatelem a Odběratelem sjednána cena jiná) ohledně takových prací, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, který je součástí Smlouvy, částky dle takového rozpočtu a v ostatních případech obvyklou cenu takových zvýšených nákladů. Pokud by nebylo možné obvyklou cenu zvýšených nákladů způsobem dle věty předcházející určit, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, když odstoupením se pak celá Smlouva ruší, a to v tomto případě od počátku (s účinky ex tunc).

Dodavatel však nemá nárok na to, aby mu byly podle bodu 3.5 těchto Podmínek uhrazeny zvýšené náklady na činnosti provedené proti vůli Odběratele (a to s výjimkou těch, které byly nutné k úspěšnému dokončení díla).

Pokud bude mít Dodavatel nárok na úhradu zvýšených nákladů již postupem podle bodu 3.4 těchto Podmínek, bude postupováno podle bodu 3.4 těchto Podmínek

3.6 Pokud Odběratel ve smyslu bodu 3.4 těchto Podmínek uvede, že nesouhlasí s tím, aby byly vícepráce (či zvýšení kvality) prováděny (či jinak nepochybně projeví vůli, aby nebyly takové činnosti realizovány) nebo pokud Odběratel ve smyslu bodu 3.5 těchto Podmínek uvede, že nesouhlasí s tím, aby byly prováděny činnosti, s nimiž by byly zvýšené náklady spojené (či jinak nepochybně projeví vůli, aby nebyly takové činnosti realizovány), pak Dodavatel neodpovídá Odběrateli za tímto způsobenou škodu ani tímto způsobené vady díla a nemůže být v prodlení s plněním dle Smlouvy, pokud neprovedení činností má vliv na možnost řádného dokončení díla bez vad (a o dobu, po kterou bude trvat odmítání provedení činností Odběratelem se posouvá termín dokončení díla). Dále je v takovém případě Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, když Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit taktéž v případě, kdy Odběratel neodsouhlasí takové práce (jejichž neprovedení má vliv na možnost řádného dokončení díla bez vad) ani do deseti (10) dnů poté, co k tomu byl Dodavatelem vyzván.

 

3.7 Je-li předmětem Smlouvy prodej zboží (kupní smlouva), je cena zboží určená dle uzavřené Smlouvy.

 

Platební podmínky

 

4.1 Ustanovení bodů 4.2 až 4.7 těchto Podmínek se týká vztahů smluvních stran dle smlouvy o dílo. Ustanovení bodů 4.8 až 4.12 těchto Podmínek se týká vztahů smluvních stran dle kupní smlouvy. Ustanovení bodů 4.13 až 4.20 těchto Podmínek se týká jak vztahů smluvních stran dle smlouvy o dílo, tak vztahů smluvních stran dle kupní smlouvy.

 

4.2 Nárok na placení ceny díla vzniká Dodavateli již v průběhu provádění díla vždy na základě Dodavatelem vystavovaných účetních dokladů – faktur (dále také jen jako „Faktura“).

4.3 Dodavatel je oprávněn Fakturou vyúčtovat cenu díla či její část dle svého uvážení již v průběhu provádění díla s ohledem na rozsah již fakticky provedených prací a vynaložených nákladů (a to bez omezení toho, že by se muselo jednat o provádění díla po částech nebo se značnými náklady ve smyslu § 2611 OZ). Dodavatel je taktéž oprávněn provést dílčí fakturaci již provedené části díla kdykoliv za situace, kdy brání-li překážka na straně Odběratele v pokračování v provádění díla po dobu delší než 10 dnů.

4.4 Dodavatel je oprávněn vystavit rovněž i zálohové Faktury na práce budoucí, když není-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného, je Dodavatel oprávněn již po uzavření Smlouvy vystavit zálohovou fakturu na částku odpovídající 70 % sjednané ceny díla + DPH.

4.5 Faktury dle bodů 4.3 a 4.4 těchto Podmínek je Dodavatel oprávněn vystavit a Odběratel povinen uhradit bez ohledu na okamžik dokončení a předání díla Odběrateli.

4.6 Nárok Dodavatele na zaplacení konečné faktury (na částku zbývající po odečtení úhrad dle dílčích či zálohových faktur) vzniká převzetím díla (včetně situací, kdy se má za to, že bylo dílo převzato).

4.7 Bude-li Odběratel v prodlení s úhradou zálohy a/nebo jakékoli jiné části ceny díla po dobu delší než sedm (7) dnů a dlužnou částku ani následně neuhradí ani do pěti (5) dnů od doručení výzvy Dodavatele k dodatečné úhradě dlužné částky, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 

4.8 Dodavatel je oprávněn vystavit zálohovou Fakturu na dodání zboží, když není-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného, je Dodavatel oprávněn již po uzavření Smlouvy vystavit zálohovou fakturu na částku odpovídající 70 % sjednané kupní ceny + DPH.

4.9 Fakturu dle bodu 4.8 těchto Podmínek je Dodavatel oprávněn vystavit a Odběratel povinen uhradit bez ohledu na okamžik dodání zboží.

4.10 Nárok Dodavatele na zaplacení konečné faktury (na částku zbývající po odečtení úhrad dle dílčích či zálohových faktur) vzniká předáním zboží Odběrateli. Dodavatel je však oprávněn vystavit takovou fakturu i před předáním zboží Odběrateli, pokud bude Odběratel v prodlení s převzetím zboží.

4.11 Vlastnictví ke zboží přechází na Odběratele až úplným zaplacením kupní ceny zboží.

4.12 Bude-li Odběratel v prodlení s úhradou zálohy a/nebo jakékoli jiné části kupní ceny po dobu delší než sedm (7) dnů a dlužnou částku ani následně neuhradí ani do pěti (5) dnů od doručení výzvy Dodavatele k dodatečné úhradě dlužné částky, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 

4.13 Dodavatelem vystavenou Fakturu uhradí Odběratel vždy v souladu s údajem její splatnosti uvedeným na příslušné Faktuře, který bude činit vždy nejméně deset (10) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Pokud by byla Faktura doručená Odběrateli méně než 7 dnů před její splatností dle věty předcházející, posouvá se termín pro úhradu faktury tak, že činí sedmý dne od doručení Faktury Odběrateli.

4.14 Úhrada jednotlivých Faktur Odběratelem bude probíhat bezhotovostně na bankovní účet Dodavatele. Dodavatel je oprávněn akceptovat taktéž platbu v hotovosti. Peněžité závazky Odběratele se považují za uhrazené dnem připsání peněžních prostředků na účet Dodavatele anebo v den přijetí hotovosti Dodavatelem.

4.15 Daňové doklady vystavené Dodavatelem budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. V případě, že daňový doklad obsahuje neúplné nebo nesprávné údaje, je Odběratel povinen bez zbytečného odkladu o tom informovat Dodavatele. Nesdělí-li Dodavatel písemně jinak, není dotčena povinnost Odběratele uhradit cenu dle příslušného daňového dokladu. Právo Odběratele na vystavení opraveného daňového dokladu a vrácení případného přeplatku je přitom zachováno. V případě, že dle opraveného daňového dokladu je na straně Odběratele nedoplatek, je povinen jej uhradit v souladu s opraveným daňovým dokladem.

4.16 Výše daně z přidané hodnoty je stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (či právního předpisu, který by tento zákon nahradil). Bez ohledu na sazbu daně uvedenou ve Smlouvě je Dodavatel oprávněn a povinen účtovat daň z přidané hodnoty v sazbě platné a účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. Ustanovení právních předpisů o režimu přenesení daňové povinnosti nejsou Smlouvou ani Podmínkami nijak dotčena.

4.17 Odběratel je oprávněn započítat jakékoliv své pohledávky vůči jakýmkoliv pohledávkám Dodavatele jen s předcházejícím písemným souhlasem Dodavatele, bez něhož se provedený zápočet nepovažuje za platný ani účinný. Tento bod těchto Podmínek zůstává účinný i po odstoupení od Smlouvy i po jejím jiném zrušení či jiném zániku.

4.18 Uplatnění práv z odpovědnosti za vady ze strany Odběratele neopravňuje Odběratele k pozdržení úhrady ceny díla ani ceny zboží a nesplní-li Odběratel své závazky včas, bude v prodlení (to vše s výjimkou důvodného práva na uplatnění nároku na slevu z ceny díla či slevu z ceny zboží).

4.19 V jednotlivých případech může být sjednáno zajištění úhrady ceny díla/zboží např. zřízením zástavního práva či ručením ze strany třetí osoby, apod.

4.20 Odběratel prohlašuje a Dodavatele ujišťuje, že má k dispozici finanční krytí potřebné na úhradu dodávek Dodavatele v celém jejich rozsahu a že již v den uzavření Smlouvy disponuje finančními prostředky odpovídajícími ceně díla (resp. ceně zboží v případě kupní smlouvy) a zaručuje, že těmito prostředky bude disponovat i po celou dobu provádění díla i v době dokončení díla (resp. až do dodání zboží v případě kupní smlouvy) a v době splatnosti ceny díla (resp. kupní ceny v případě kupní smlouvy).

 

Místo provádění díla a dodání zboží

 

5.1 Ustanovení bodu 5.2 těchto Podmínek se týká vztahů smluvních stran dle smlouvy o dílo. Ustanovení bodů 5.3 až 5.4 těchto Podmínek se týká vztahů smluvních stran dle kupní smlouvy.

 

5.2 Místo provádění díla je sjednáno ve Smlouvě, když pokud tomu tak není, pak je místo provádění díla Odběratel povinen sdělit Dodavateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy a pokud by Odběratel takto oznámil místo, které by bylo vzdálené více než ………. km od města České Budějovice, je Dodavatel oprávněn do deseti (10) dnů od takového oznámení od Smlouvy odstoupit.

 

5.3 Pokud není sjednáno něco jiného, pak je místem dodání zboží sídlo Dodavatele

5.4 Pokud je sjednáno, že součástí dodávky Dodavatele je i doprava zboží Odběrateli, pak cena dopravy není součástí kupní ceny (ledaže by bylo výslovně sjednáno něco jiného).

 

Čas plnění

 

6.1 Ustanovení bodů 6.2 až 6.7 těchto Podmínek se týká vztahů smluvních stran dle smlouvy o dílo. Ustanovení bodu 6.8 těchto Podmínek se týká vztahů smluvních stran dle kupní smlouvy. Ustanovení bodu 6.9 těchto Podmínek se týká jak vztahů smluvních stran dle smlouvy o dílo, tak vztahů smluvních stran dle kupní smlouvy

 

6.2 Odběratel předá místo, kde má Dodavatel provádět dílo Dodavateli ve stavu způsobilém k zahájení a provádění díla bez jakýchkoli omezení.

6.3 Termín dokončení díla je určen ve Smlouvě. Pokud není termín dokončení díla určen ve Smlouvě, pak platí, že dodací lhůty jsou: pro dodání kancelářského nábytku 5 týdnů, pro dodání sedacího nábytku 5 týdnů, pro dodání Osvětlení 5 týdnů, pro dodání dělících příček 8 týdnů, pro dodání atypických výrobků 10 týdnů. Jinak (bez určení termínu dokončení díla ve Smlouvě a v případě, kdy nebude aplikovatelné ustanovení věty předcházející) je Dodavatel povinen dílo dokončit v přiměřené lhůtě dle možností Dodavatele. Pokud se však předmět díla skládá z více částí, pak souhrnně pro celou dodávku platí termín nejpozdější, tj. Dodavatel je povinen vše plnit až v nejpozdějším z termínů a není povinen dílčí plnění dodat dříve (to vše, nebude-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného).

6.4 Termín dokončení díla se automaticky prodlužuje a posouvá zejména o dobu: nepředání staveniště Dodavateli ve stavu umožňujícím zahájení a provádění díla; existence vad projektové dokumentace až do zajištění nápravy Odběratelem; dobu potřebnou pro provedení na staveništi přípravných prací či technického nebo jiné zázemí (pokud nejsou součástí díla); omezení v možnosti přístupu Dodavatele na staveniště; pro provádění díla nepříznivých klimatických podmínek (za něž se považuje zejména situace, kdy ……..); po kterou nebude možné dílo provádět v důsledku výskytu archeologických či památkových nálezů; po kterou nebude možné dílo provádět v důsledku výskytu ekologické zátěže; po kterou nebude možné dílo provádět v důsledku výskytu přerušení dodávek elektřiny, vody a plynu (pokud nemá tyto zajišťovat Dodavatel); po kterou nebude možné dílo provádět v důsledku výskytu živelní pohromy bránící provádění díla; po kterou nebude možné dílo provádět v důsledku výskytu stávky, mobilizace či válečného stavu bránících provádění díla; neexistence či nepředání pro provádění díla potřebných podkladů, souhlasů, rozhodnutí nebo povolení veřejnoprávních a/nebo soukromoprávních; provádění změn díla; provádění víceprací; technologických přestávek delších než tři (3) kalendářní dny; prodlení Odběratele s úhradou ceny díla, její části či zálohy; po kterou bude Odběratel v prodlení s poskytnutím své součinnosti nebo s plněním jakékoliv své smluvní či zákonné povinnosti; po kterou Dodavatel nebude moci dílo zhotovovat z důvodů na straně Odběratele; po kterou nebude možné dílo provádět v důsledku výskytu jiných skutečností nezávislých na Dodavateli (a to vždy o počet dní, po který trvá jakákoliv ze skutečností výše uváděných). Termín plnění se posouvá nejen o dobu přerušení prací z výše uvedených důvodů, ale také o dobu nutnou k odstranění následků.

6.5 Dodavatel se nedostane do prodlení ani v případě, že se smluvní strany dohodnou novou Smlouvou nebo dodatkem ke stávající Smlouvě na změně předmětu díla. V takovém případě se termíny plnění přiměřeně prodlužují o dobu potřebnou k provedení změny předmětu díla, a to i bez toho, aby toto bylo výslovně uvedeno v nové Smlouvě či jejím dodatku (ledaže bude v nové Smlouvě či jejím dodatku sjednána lhůta plnění delší).

6.6 Má-li Odběratel povinnost zaplatit Dodavateli zálohu, není (pokud není výslovně sjednáno něco jiného) Dodavatel povinen začít se zhotovováním díla dokud nebude záloha Odběratelem zaplacena.

6.7 V případě, že nebude součástí díla montáž ani jiné provádění díla u Odběratele, pak se ustanovení těchto Podmínek, která upravují provádění díla u Odběratele nepoužijí.

 

6.8 Termín dodání zboží je určen ve Smlouvě. Pokud není termín dodání zboží určen ve Smlouvě, pak platí, že dodací lhůty jsou: pro dodání kancelářského nábytku 5 týdnů, pro dodání sedacího nábytku 5 týdnů, pro dodání Osvětlení 5 týdnů, pro dodání dělících příček 8 týdnů, pro dodání atypických výrobků 10 týdnů. Jinak (bez určení termínu dokončení díla ve Smlouvě a v případě, kdy nebude aplikovatelné ustanovení věty předcházející) je Dodavatel povinen zboží dodat v přiměřené lhůtě dle možností Dodavatele. Pokud se však předmět dodávky skládá z více částí, pak souhrnně pro celou dodávku platí termín nejpozdější, tj. Dodavatel je povinen vše plnit až v nejpozdějším z termínů a není povinen dílčí dodávky zboží dodat dříve (to vše, nebude-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného).

 

6.9 Termín dodání je vždy stanoven ve prospěch Dodavatele, který je tak oprávněn plnit i dříve.

6.10 Pokud bude Dodavatel o více než 45 dnů v prodlení s termínem dokončení díla (v případě smlouvy o dílo) či dodání zboží (v případě kupní smlouvy) a pokud prodlení neodstraní ani následně do 10 dnů od doručení písemné výzvy Odběratele k odstranění prodlení (dokončení díla či dodání zboží) je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 

Stavební deník

 

7.1 Pokud je Dodavatel povinen vést dle veřejnoprávních předpisů stavební deník, nebo pokud se Dodavatel s Odběratelem na vedení stavebního deníku dohodli, pak je Dodavatel povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou prováděny, vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění Smlouvy.

7.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje stavbyvedoucí, mistr Dodavatele nebo jiný pověřený pracovník Dodavatele. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.

7.3 Odběratel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných Dodavatelem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od upozornění Dodavatele na provedený zápis. Pokud tak Odběratel neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Dodavatel je povinen na vyžádání předložit zástupci Odběratele stavební deník ke kontrole a odevzdat mu kopie příslušných zápisů.

7.4 Dodavatel bude Odběrateli předávat na jeho vyžádání druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Odběrateli s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.

7.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy (nebude-li zápisem ve stavebním deníku výslovně sjednáno něco jiného), ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

 

Připravenost místa k provádění díla

 

8.1 Pokud nebude sjednáno ve Smlouvě něco jiného, pak pro zahájení provádění díla je nezbytně nutné, aby Odběratel zajistil pro Dodavatele bezplatně minimálně následující součinnost (ledaže by z předmětu plnění vyplývalo, že daná konkrétní součinnost není potřebná):

– místo plnění je způsobilé k provedení díla,

– k provedení díla jsou vydána všechna potřebná povolení (v právní moci) a souhlasná stanoviska dotčených subjektů a orgánů,

– volný a vyklizený prostor, kde se má dílo provádět (pokud z charakteru díla nevyplývá něco jiného),

– dobrou zpevněnou povětrnostním vlivům odolnou příjezdovou cestu, včetně dostatečných parkovacích a zejména skladovacích kapacit stavebního materiálu a zařízení,

– zabezpečení volného pracovního přístupu k místě montáže (stavební lešení pro montáž zajistí Odběratel),

– vhodné stavební mechanismy pro vertikální přepravu výrobků a materiálu (vrátek, výtah aj.),

– zpřístupnění prostor, ve kterých budou probíhat montáž funkčním schodištěm nebo výtahem,

– stavební přípojku elektrického proudu včetně odpovídajícího rozvaděče s minimálním příkonem 80 kW po celou dobu provádění díla (pokud z charakteru díla nevyplývá něco jiného) s tím, že veškerou spotřebovanou elektrickou energii hradí Odběratel,

– zdroj vody,

– vytýčení všech sítí a vedení tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození (pokud z charakteru díla nevyplývá něco jiného),

– zajištění možnosti uzamčení či jiného dostatečného zabezpečení místa provádění díla

– zabezpečení odpovídajícího uzavřeného skladovacího prostoru pro bezpečné uskladnění materiálu po celou dobu provádění montáže (bude-li montáž probíhat více než jeden den

– přístup k sociálnímu zařízení pro pracovníky Dodavatele realizující montáž.

8.2 Smlouva může obsahovat zpřesnění či jiné vymezení požadované stavební připravenosti.

8.3 Odběratel předá Dodavateli místo vyhovující výše uvedenému bodu 8.1 těchto Podmínek na základě písemného protokolu (zápisu o předání místa k provádění díla), a to nejpozději 7 dnů před tím než má být na místě započato s prováděním díla. Pokud nebude protokol sepsán a podepsán oběma stranami, není Dodavatel povinen zahájit provádění prací a termín plnění se prodlužuje o dobu prodlení s protokolárním předáním místa pro provádění díla. Přesné datum a orientační čas zahájení montáže sdělí Dodavatel Odběrateli alespoň 3 pracovní dny před plánovaným zahájením montáže, ledaže by nebylo s takovýmto předstihem možné oznámení o plánovaném zahájení montáže učinit.

8.4 V případě, že při předání bude místo pro provádění díla vykazovat vady (rozpor s ujednáními ve Smlouvě či těchto Podmínkách), mohou o tom obě strany sepsat protokol, kde bude stanoveno, dokdy se Odběratel zavazuje vady odstranit a předat Dodavateli způsobilé místo k provádění díla. V případě prodlení Odběratele s protokolárním předáním místa k provádění je zároveň Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.5 Dodavatel je oprávněn (nikoliv však povinen) součinnost, kterou Odběratel nesplní ani po písemném či emailovém upozornění, zařídit sám a poté veškeré náklady přeúčtovat Odběrateli.

 

Provádění díla

 

9.1 Odběratel uděluje Dodavateli souhlas s neomezeným užíváním všech pozemků a budov tvořících místo provádění díla, zejména s neomezeným přístupem a příjezdem na tyto pro zaměstnance Dodavatele, třetí. osoby pověřené Dodavatelem a automobily osobní i nákladní dle potřeby Dodavatele nebo jím pověřených subjektů. V případě, že Odběratel tento souhlas odvolá nebo omezí, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9.2 Obstarání záboru veřejných prostranství, označování dočasných dopravních omezení, jakož i obstarání případných dalších záležitostí ke zhotovování díla nezbytných, je povinností Odběratele. Náklady s tím spojené včetně příslušných správních poplatků hradí Odběratel.

9.3 Odběratel je povinen umožnit Dodavateli přesné zaměření místa a rozměrů pro účely montáže. Jsou-li místo a rozměry stanoveny jiným způsobem (např. na základě zaměření Odběratelem, anebo podle jiných údajů dodaných Odběratelem), přechází odpovědnost za správnost údajů na Odběratele.

9.4 Dodavatel je povinen vyzvat Odběratele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Odběratele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je Dodavatel povinen učinit písemně, emailem, telefonicky či jinak, a to minimálně 1 pracovní den před zakrytím. Pokud se Odběratel nedostaví do této lhůty, je Dodavatel oprávněn výše uvedené práce zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

9.5 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru místa provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Dodavatel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a předpisy požární ochrany.

9.6 Dodavatel se zavazuje provést dílo samostatně a na vlastní odpovědnost. Dodavatel není vázán pokyny Odběratele. Pokud bude Dodavatel považovat pokyny Odběratele za nevhodné ve smyslu § 2594 OZ, je oprávněn využít možností, které mu OZ dává.

9.7 Je-li k dosažení účelu Smlouvy třeba provést činnosti, které jsou ze zákona nebo z jejich povahy nepřenositelné z Odběratele na Dodavatele pro svoji nezastupitelnost, nepovažují se tyto činnosti za součást závazku Dodavatele ze Smlouvy. Odběratel je povinen tyto činnosti na vlastní náklad (a bez možnosti náklady následně nárokovat vůči Dodavateli) provést tak, aby nenarušil ostatní plnění Dodavatele a zejména postup prací. U těchto prací odpovídá za jejich včasné a řádné provedení a nemůže uplatňovat vůči Dodavateli nárok na náhradu škody nebo majetkové sankce v případě nemožnosti provedení díla nebo za jeho vady, pokud byly způsobeny nevhodným nebo vadným provedením těchto činností Odběratelem. Pokud dojde ze strany Odběratele k prodlení s provedením těchto činností, posouvá se termín dokončení díla.

9.8 Za vytýčení a stav podzemních či jiných zakrytých sítí a vedení, objektů, vlastnické a další poměry okolních pozemků a staveb, sousedské vztahy apod. je zodpovědný Odběratel. Pokud bude některý z těchto aspektů bránit Dodavateli v provádění díla, posouvá se automaticky termín jeho dokončení o dobu, po kterou takový aspekt brání provádění díla a Odběratel je povinen zjednat nápravu. V opačném případě je Dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.9 Odběratel je dále povinen po dobu provádění díla zajistit ochranu místa provádění díla a složeného materiálu, stejně jako uzamykatelnou kancelář. Veškeré škody způsobené odcizením či poškozením materiálu na místě prováděného díla či poškozením nebo zničením rozpracovaného díla jsou k tíži Odběratele a Odběratel nese nebezpečí těchto škod, a to s výjimkou škod způsobených přímo Dodavatelem či jeho zaměstnanci či subdodavateli.

9.10 Demontáž stávajících prvků (které mají být nahrazeny prvky, které jsou součástí dodávky Dodavatele) provádí Odběratel, není-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného. Demontáž stávajících odstraňovaných prvků, pokud by byla prováděna Dodavatelem, může být realizována destrukčním způsobem, kdy dojde ke zničení stávajících odstraňovaných prvků.

9.11 Pokud není ve Smlouvě určeno jinak, je odvoz suti a odstraněného materiálu součástí dodávky Dodavatele a Dodavatel si odvoz a likvidaci suti a odstraněného materiálu zajišťuje v rámci ceny díla.

9.12 Brání-li překážka (či na sebe časově navazují překážky či časově se překrývající překážky) na straně Odběratele v pokračování v provádění díla v součtu po dobu minimálně 30 dnů, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9.13 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit (vedle případů stanovených zákonem a vedle případů odstoupení upravených speciálními ustanoveními Smlouvy nebo těchto Podmínek) také v případě, že je Odběratel v prodlení se splněním jakékoliv své peněžité či nepeněžité povinnosti a danou peněžitou či nepeněžitou povinnost nesplnění ani následně do deseti (10) dnů poté, co byl ke splnění dané povinnosti Dodavatelem písemně vyzván.

 

Dokončení a předání díla, dodání zboží

 

10.1 Ustanovení bodů 10.2 až 10.7 těchto Podmínek se týká vztahů smluvních stran dle smlouvy o dílo. Ustanovení bodů 10.8 až 10.10.

 

10.2 Dílo se považuje za dokončené, je-li dovedeno do stavu, kdy je způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li natolik závažné vady a/nebo nedodělky, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými užívání díla, nebo jej podstatně ztěžovaly a je-li Odběratel o takovém stavu díla vyrozuměn nebo se sám Odběratel s takovým stavem díla seznámí. Tím nejsou dotčeny následné nároky Odběratele ze záruky ani následné nároky Odběratele z odpovědnosti Dodavatele za vady díla.

10.3 Odběratel je povinen převzít dílo i tehdy nevykazuje-li dílo natolik závažné vady a/nebo nedodělky, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými užívání díla, nebo jej podstatně ztěžovaly. Odběratel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad, když výhrady proti dílu je Odběratel povinen při převzetí díla uvést.

10.4 Dokončené dílo se považuje za předané Dodavatelem a převzaté Odběratelem (pokud nebylo dílo převzaté Odběratelem jiným způsobem již dříve) také v případě, že Dodavatel umožní Odběrateli s dokončeným dílem nakládat a vyrozumí jej o tom, když dílo se pak považuje za převzaté Odběratelem uplynutím 3 dnů od doručení takového vyrozumění Dodavatele, a to byť by Odběratel neoprávněně odmítal dokončené dílo převzít (pokud by tak Odběratel odmítal dokončené dílo převzít, ačkoliv by na to neměl nárok [nebyly pro to splněny podmínky], považuje se dokončené dílo přesto za předané Dodavatelem a převzaté Odběratelem). Pokud při takovémto způsobu předání a převzetí díla nesdělí Odběratel Dodavateli výhrady proti stavu díla nejpozději do 7 dnů ode dne takovéhoto převzetí díla, platí, že dílo bylo Odběratelem převzato bez výhrad.

10.5 O předání a převzetí díla může být sepsán protokol. Dodavatele je oprávněn na sepsání takového protokolu trvat. Takový protokol však není podmínkou pro to, aby k předání a převzetí díla došlo (aby bylo dílo považováno za předané a převzaté).

10.6 Pokud hodlá Dodavatel dílo Odběrateli za přítomnosti obou smluvních stran předat (když Odběratel takové dílo převezme) a pořídit o předání a převzetí díla protokol, pak Dodavatel vyrozumí Odběratele nejméně tři (3) kalendářní dny předem o termínu takového předání a převzetí díla (včetně přesného času), když čas předání a převzetí díla bude ve všední den v době od 8:00 hod do 18:00 hod, ledaže by strany souhlasily s termínem jiným. Pokud se Odběratel v takový termín k předání a převzetí díla nedostaví, nebo dílo odpírá nedůvodně převzít, nebo dílo odpírá převzít aniž by sdělil Dodavateli při předání díla důvody takového odepření převzetí díla, pak platí, že dílo bylo Odběratelem převzato bez výhrad v den termínu předání a převzetí díla oznámený Dodavatelem.

10.7 Pokud se nepovažuje dílo za převzaté na základě jiných smluvních ustanovení (či na základě zákona) již dříve, pak platí, že dílo bylo Dodavatelem předáno a Odběratelem převzato, začal-li jej Odběratel fakticky užívat, a to dnem započetí takového faktického užívání díla Odběratelem.

 

10.8 Zboží dodávané podle Smlouvy, která je kupní smlouvou, se považuje za dodané dnem předání a převzetí.

10.9 Rizika poškození a ztráty zboží přechází na Odběratele v okamžiku fyzického převzetí předmětu koupě Odběratele nebo okamžikem, kdy se dostane Odběratel do prodlení s převzetím předmětu koupě, a to okamžikem, který nastane dříve.

10.10 Vlastnictví ke zboží přechází na Odběratele až úplným zaplacením kupní ceny zboží.

10.11 V případě prodlení Odběratele s převzetím zboží je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 

Kvalita plnění, záruka za jakost, reklamace, nároky z vad

 

11.1 K zamezení pochybnostem se uvádí, že vadu plnění Dodavatele (ať již jde o smlouvu o dílu či kupní smlouvu) nepředstavuje žádná z následujících situací:

– rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými komponenty nábytku, nepodstatné posuny symetrie mezi dřevěnými letokruhy a přírodní vměstky, jako jsou např. skvrny, body, zdravé suky, atd., které jsou důsledkem přírodní povahy materiálu,

– drobné rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými výrobci světelných zdrojů (jedná-li se o tentýž typ světelného zdroje či jeho adekvátní náhradu) nebo z důvodu různého stáří jednotlivých světelných zdrojů,

– barvy textilií jsou nevýznamně rozdílné v porovnání s barvami vzorkových ústřižků a vzorků (takové mírné rozdíly mohou být způsobeny použitím materiálů z jiných šarží),

– vrypy, škrábance, puchýře a jiné vady skleněných vrchních desek, které nejsou vidět ze vzdálenosti 1 m při pohledu pod úhlem 60 stupňů; sklo bude posuzováno v rozptýleném denním světle (intenzita přibližně 5000 lux) proti jednotnému pozadí a prostým okem,

– nestejnoměrnosti a přirozené vlastnosti kůže

– specifický pach kůže (který může být intenzivní zejména pokud je mnoho kožených produktů shromážděno v malém a uzavřeném prostoru).

11.2 Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku za jakost celého díla (v případě smlouvy o dílo) v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla, a to s výjimkou zboží The Quadrifoglio Group (značky Quadrifoglio, Officity, Karboxx, Nyx by Karboxx, Offiist), kde poskytuje Dodavatel Odběrateli záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.

11.3 Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku za jakost dodaného zboží (v případě kupní smlouvy) v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží, a to s výjimkou zboží The Quadrifoglio Group (značky Quadrifoglio, Officity, Karboxx, Nyx by Karboxx, Offiist), kde poskytuje Dodavatel Odběrateli záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.

11.4 Záruka se však nevztahuje (v případě smlouvy o dílo ani kupní smlouvy) na světelné zdroje, baterie ani elektronické vybavení svítidel.

11.5 Ve všech případech, kdy je Dodavatelem poskytovaná záruka nad rámec zákonné záruky vyplývající z právních předpisů (tj. zejména již např. v případě, kdy není Zákazník spotřebitelem a nevztahuje se tak na něj zákonná záruka náležející spotřebiteli) je záruka zachována a Odběratel může nároky z poskytnuté záruky uplatnit pouze v případě soustavného dodržování záručních manuálů pro obdrženou dodávku a její jednotlivé součásti, když zejména:

– při užívání dodaného plnění musí být respektovány technické normy a dále i doporučení uvedená v předaných dokumentech, zejména např. (vždy pouze pokud byly konkrétní uváděné dokumenty předány) v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a apod.,

– jsou řádně, včas a odborně prováděny všechny servisní prohlídky podle předepsaného rozsahu a intervalů, a to výhradně autorizovanými techniky Dodavatele,

– závady, které byly zjištěny při pravidelných servisních prohlídkách, nechá Odběratel odstranit v nejkratší možné době,

– při opravách budou použity výhradně součástky doporučené Dodavatelem,

– veškeré vady či poškození v záruční době Odběratel bez zbytečného odkladu oznámí Dodavateli.

11.6 Záruka se (v případě smlouvy o dílo ani kupní smlouvy) nevztahuje a Dodavatel neodpovídá z titulu záruky zejména za vady:

– způsobené nevhodným zacházením, neodbornou či nedostatečnou údržbou,

– způsobené Dodavatelem neschválenými úpravami výrobku (konstrukce, zapojení atd.),

– zboží, které bylo atypicky upraveno na přání Odběratele,

– vzniklé vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením (včetně např. poškození povrchové úpravy poškrábáním, vrypy, působením žíravin apod., poškození laku způsobené nesprávnou údržbou a ošetřováním včetně použití agresivních či nevhodných čisticích prostředků, leštěnek apod.)

– způsobené násilným překonáním zamykacích dílů nebo vzniklé v souvislosti s ním,

– způsobená havárií nebo živelní pohromou (požár, zaplavení apod.),

– způsobené používáním v podmínkách, které neodpovídají podmínkám stanoveným dodavatelem či podmínkám obvyklým (např. přetížení polic či výsuvů, instalace výrobku v nevhodném prostředí – i krátkodobě apod.),

– způsobené vystavením extrémním podmínkám (agresivní prostředí, prašnost apod.)

– vzniklé nerespektováním pokynů uvedených v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a dalších předaných dokumentech,

– na změny povrchu (barvy, odstínu, struktury) způsobené slunečním svitem,

– na vady způsobené korozí, způsobenou umístěním výrobků v nevhodných prostorách (např. v exteriéru, ve vlhkém či agresivním prostředí atd.),

– na vady nebo poškození, které byly důvodem pro snížení ceny v okamžiku zakoupení výrobku či nabízení výrobku za sníženou cenu,

– na drobné rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými výrobci světelných zdrojů (jedná-li se o tentýž typ světelného zdroje či jeho adekvátní náhradu) nebo z důvodu různého stáří jednotlivých světelných zdrojů

– na vlastnosti předmětu plnění vyplývající z technických vlastností použitých přírodních materiálů (zejména např. • změny povrchové kresby u dřevěné konstrukce či jejích charakteristických vlastností, změna barvy nebo rýhy vzniklé přirozeným způsobem v důsledku stárnutí materiálu; • vzniklé rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými komponenty nábytku, nepodstatné posuny symetrie mezi dřevěnými letokruhy a přírodní vměstky, jako jsou skvrny, body, zdravé suky, atd., které jsou důsledkem přírodní povahy materiálu, • situace, kdy kůže změnila svůj vzhled [tedy změnila barvu nebo se objevily skvrny, změna barvy materiálu] následkem kontaktu s jinými materiály s nedokonale fixovanou barvou; migrace barviva do vnitřní struktury kůže je přirozeným jevem tohoto materiálu a může vést k nevratným efektům, jako jsou skvrny a změny barvy).

11.7 Reklamace vad (v případě smlouvy o dílo i kupní smlouvy a v případě reklamace mimozáručních i záručních vad) musí být uplatněny písemně, musí obsahovat řádnou specifikaci reklamované vady a musí k nim být přiložena fotografie, na které budou vyfotografovány reklamované vady (pokud je možné reklamované vady vyfotografovat).

11.8 Nároky z vad i ze záruky se odchylně od zákona (zejména §§ 2106 a 2107 OZ) upravují tak, že: v případě výskytu vady vzniká Odběrateli právo, aby Dodavatel tuto odstranil. Jiná práva (odlišná od nároku na odstranění vady) vznikají Odběrateli pouze tehdy, pokud Dodavatel reklamované vady neodstraní nebo pokud jde o neodstranitelné vady. V případě, že je vada neodstranitelná, nebo v případě, že Dodavatel odstranitelnou vadu neodstraní, má Odběratel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Právo od Smlouvy odstoupit má Odběratel pouze v případě, že Dodavatel neodstraní podstatnou vadu bránící řádnému užívání díla (v případě smlouvy o dílo) či zboží (v případě kupní smlouvy) ani do 90 dnů od doručení reklamace Odběratele a zároveň pokud jej následně ještě Odběratel písemně vyzval k odstranění vady v dodatečné 14ti denní lhůtě s tím, že v takovéto výzvě k dodatečnému odstranění vady musí být Dodavatel upozorněn na to, že vada je dle náhledu Odběratele podstatnou vadou bránící řádnému užívání díla (v případě smlouvy o dílo) či zboží (v případě kupní smlouvy) a že v případě neodstranění vady v dodatečné lhůtě je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

11.9 Při odstraňování vady věci určí způsob odstranění vady Dodavatel.

11.10 Odběratel je povinen Dodavateli umožnit přístup do prostor nebo místností, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad.

 

Smluvní pokuty

 

12.1 Pro případ prodlení Odběratele s úhradou jakékoliv z Faktur či její části vůči Dodavateli i pro případ prodlení Odběratele s úhradou jakéhokoliv jiného peněžitého závazku či jeho části vůči Dodavateli, má Dodavatel vůči Odběrateli bez dalšího právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % denně z částky, s jejíž úhradou bude Odběratel vůči Dodavateli v prodlení (a to v případě, že dlužná částka bude obsahovat i DPH, pak z dlužné částky vč. DPH), za každý den prodlení.

12.2 V případě prodlení Dodavatele s termínem dokončení vzniká Odběrateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,001 % z ceny díla včetně DPH za každý den takového prodlení.

12.3 V případě, že Odběratel poruší svou povinnost takovým způsobem, který založí Dodavateli právo od Smlouvy odstoupit, je povinen zaplatit Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z ceny díla bez DPH (v případě smlouvy o dílo), resp. 20% z kupní ceny bez DPH (v případě kupní smlouvy).

12.4 Smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.

 

Společná ustanovení

 

13.1 Odběratel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

13.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, která je smlouvou o dílo, pak (není-li sjednáno jinak nebo nebude-li sjednáno jinak) se plnění poskytnuté Dodavatelem považuje za plnění, které nelze dobře vrátit. Ujednání věty předcházející se činí zejména s ohledem na to, že plnění nemůže být většinou vráceno bez jeho demontáže a poškození při demontáži. Ustanovení věty prvé tohoto bodu 13.2 těchto Podmínek však platí (jako smluvní ujednání obsažené v těchto Podmínkách) bez toho, aby bylo nutné v konkrétním případě zkoumat, zda by bylo či nebylo plnění při jeho vrácení poškozeno (a bez ohledu na to).

 

Závěrečná ustanovení

 

14.1 Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným ujednáním smluvních stran.

14.2 Nevynutitelnost, nicotnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek z jakéhokoli důvodu (zejména z důvodu rozporu s právními předpisy), nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost ani nicotnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

 

za OFFICITY s.r.o.

Renata Votavová, jednatelka